• Regulamin świetlicy szkolnej

     •  

      REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

       

      Szkoły Podstawowej nr 2
      z Oddziałami Integracyjnymi
      im. Żołnierzy AK II Rejonu „Celków”
      w Markach


      ZADANIA ŚWIETLICY


      1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
      2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności
       w nauce.
      3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
      4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
      5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
      6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
      7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

       

       

      DOKUMENTACJA ŚWIETLICY


      1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej Świetlicy szkolnej.
      2. Dziennik zajęć.
      3. Karty zgłoszeń dzieci do Świetlicy szkolnej.
      4. Ramowy rozkład dnia Świetlicy szkolnej.
      5. Regulaminy Świetlicy szkolnej.

       

      ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE


      1. Do świetlicy przyjmuje się:
      • uczniów , którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz inne okoliczności;
      • uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii, basenu oraz innych planowych zajęciach edukacyjnych z których zostali zwolnieni.
      1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) ucznia – Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej w danym roku szkolnym.
      2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:30 – 17:30.
      3. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo– wychowawczej świetlicy.
      4. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia,
       z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. W świetlicy uczniowie mają możliwość odrabiania lekcji.
      5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
      6. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.
      7. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy oraz Kontraktu świetlicowego.

       

      WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

       

      1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
      2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
      3. Uczniowie mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
      4. W świetlicy uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
      5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
      6. Uczniowie ze świetlicy odbierani są przez rodziców lub inne upoważnione osoby zadeklarowane przez rodzica w karcie zgłoszeniowej.
      7. Uczeń poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierany przez osobę, która nie ukończyła 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze Świetlicy.
      8. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę, której dane nie zostały umieszczone w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do  w adekwatnym do sytuacji czasie.
      9. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu, potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty
       i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.
      10. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym uczniowie nie będą przekazywani. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
      11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
      12. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na niego
       w przedsionku szkoły. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
      13. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców pobierana jest raz w miesiącu dobrowolna opłata za pobyt dziecka w świetlicy w wysokości 10 zł. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy.
      14. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
      15. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
      16. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać ucznia ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi Świetlicy.
      17. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy Świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
      18. Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy.
      19. W Świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
      20. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo
       i funkcjonowanie ucznia w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
      21. W momencie zapisu ucznia do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

       

       

       

      PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

       

      Uczeń ma prawo do:

       

       1. respektowania swoich praw i obowiązków;
       2. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
       3. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
       4. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
       5. życzliwego, podmiotowego traktowania;
       6. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
       7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
       8. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego);
       9. poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną
        i psychiczną;
       10. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;
       11. korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

       

      Uczeń ma obowiązek:

       

       1. przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład
        i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
       2. zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
       3. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
       4. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;
       5. meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
       6. aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
       7. ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
       8. zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

       

       

       

       

       

       

       

      Założenia organizacyjne w związku z COVID 19

       

      1. Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły/świetlicy szkolnej wchodzi do wyznaczonej przestrzeni, zachowując zasady:
       1. jeden rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,
       2. dystans od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       3. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
       4. rodzic/opiekun przestrzega obowiązujących przepisów prawnych związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosuje środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      2. Do szkoły/świetlicy rodzic/opiekun przyprowadza dziecko zdrowe  bez objawów infekcji (kaszel, katar, stan podgorączkowy) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
      3. Rodzic ma obowiązek poinformowania szkoły/kierownika świetlicy jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
      4. Uczeń po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce oraz często myje je, zwłaszcza po wyjściu z toalety,  przed posiłkiem, po zabawie.
      5. Komunikacja z wychowawcami świetlicy odbywać się będzie poprzez domofon, dziennik elektroniczny Librus oraz na dworze bezpośrednio
       z wychowawcą z zachowaniem odległości 1,5 m.
      6. Jeśli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar, stan podgorączkowy) odizolowuje ucznia od innych i powiadamia rodziców, którzy powinni niezwłocznie odebrać go ze szkoły.
      7. Przedmioty znajdujące się w świetlicy, których nie będzie można skutecznie umyć lub zdezynfekować zostaną usunięte.
      8. Uczeń posiada własne przybory (np. kredki, pędzle), z których w czasie zajęć świetlicowych będzie korzystał. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.