• Zostań wolontariuszem i przyłącz się do Szkolnego Wolontariatu

    • Wolontariat to dobrowolne i pożyteczne działanie na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, to rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

     Działania wolontariatu obejmują:

     - jednorazowe akcje (np. zbiórka świątecznych prezentów dla potrzebujących dzieci)

     - działalność stała (np. regularna pomoc młodszym kolegom w odrabianiu lekcji na świetlicy)

     Zalety bycia wolontariuszem naszej szkoły:

     - odkrywanie i rozwijanie swoich zainteresowań, poszerzenie kręgu znajomych, wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej, promocja idei wolontariatu w szkole, utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy.

     - wyższa ocena ze sprawowania

     W ostatniej klasie zostaną Ci przyznane 2 dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, jeśli brałeś udział w działaniach wolontariatu przez min. 2 lataNa podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego uczniowie szkół w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym do szkół ponadpodstawowych mogą uzyskać 2 punkty za udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu. Należy podkreślić, że warunkiem uznania takich osiągnięć jest systematyczna praca, nie zaś jednorazowe działanie. Przyznanie dodatkowych 2 punktów za aktywne działanie w szkolnym wolontariacie jest również jedną z metod nagrodzenia uczniów za ich zaangażowanie.. 

     Jak zostać wolontariuszem w naszej szkole? To proste !

     Wystarczy:

     - być uczniem  naszej szkoły (nie ma znaczenia , w której jesteś klasie)

     - być chętnym do działania i angażować się w akcje Szkolnego Wolontariatu

     - dostarczyć  pisemną zgodę rodziców

     - podpisać porozumienie wolontariackie

     Jeśli chcesz dołączyć do Szkolnego Wolontariatu skontaktuj się koniecznie z Panią

     Anną Izdebską sala numer 40