• Deklaracja dostępności

    • Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  

     o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

     https://sp2marki.edupage.org/

     Data publikacji strony internetowej: [2015-09.01].

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-09-15 ].

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
     • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
     • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
       

     Wyłączenia:

     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
     • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

     Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-15 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Klawisze dostępu

     Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na email:

     • sp2@marki.pl
      

     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      

     Dostępność architektoniczna

     Budynek został zaprojektowany jako w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do każdej z części funkcjonalnej budynku odbywa się ze strony placu bez barier architektonicznych. Windy posiadają parametry umożliwiające korzystanie przez osoby na wózkach inwalidzkich. Na kondygnacjach użytkowych zlokalizowano toalety dla osób niepełnosprawnych o odpowiednich parametrach i wyposażeniu.

     Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

     W pobliżu wejścia do budynku zaprojektowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – odpowiednio oznakowane, o wymiarach zgodnych z warunkami technicznymi.

     Wejście do budynku

     Dostęp do budynku zaprojektowano od strony dziedzińca w taki sposób, aby nie było żadnych barier architektonicznych: 

     • Dojście do budynku jest utwardzone 
     • Nawierzchnia placu przed budynkiem nie ma żadnych uskoków, studzienek wychodzących ponad powierzchnię placu 
     • Minimalna szerokość chodników wokół budynku 
     • Oznakowanie ciągów pieszo – jezdnych 
     • Oświetlenie zewnętrzne 
     • Miejsca odpoczynku w przestrzeni placu przed budynkiem (ławki)

     Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

     W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Spółki nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.